พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร  เลขที่สมัคร 651420076  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน