พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพิมพ์ลภัส บัวพรม  เลขที่สมัคร 651420073  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน