พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมาริษา แก้วอัคฮาด  เลขที่สมัคร 651420072  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน