พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจิราพร มนต์มี  เลขที่สมัคร 651420071  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน