พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวธีรกาญจน์ สมอบ้าน  เลขที่สมัคร 651420068  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน