พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐกิตติ์ เกตวงษา  เลขที่สมัคร 651420066  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน