พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรนภา พูลทอง  เลขที่สมัคร 651420064  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน