พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอภิวัฒน์ คงรัตน์  เลขที่สมัคร 651420063  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน