พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชนาธิป แข็งแรง  เลขที่สมัคร 651420055  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน