พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวายุ บุราณสาร  เลขที่สมัคร 651420054  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน