พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรชิตา คำชามา  เลขที่สมัคร 651420052  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน