พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพงษกร สีสาระ  เลขที่สมัคร 651420049  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน