พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายหมู่ตรีณรงค์ฤทธิ์ จิตนาม  เลขที่สมัคร 651420048  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน