พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชนะชัย กงลีมา  เลขที่สมัคร 651420047  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน