พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพิมพ์ผการัง เทพกรรณ  เลขที่สมัคร 651420045  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน