พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชาตรี ศรีสุธา  เลขที่สมัคร 651420044  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน