พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ จ่าเอกเทพประสิทธิ์ อัยวรรณ  เลขที่สมัคร 651420043  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน