พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอมรา เสมอพิทักษ์  เลขที่สมัคร 651420039  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน