พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอรุโณทัย เหรียญทอง  เลขที่สมัคร 651420035  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน