พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศิรินทรา บุญกลม  เลขที่สมัคร 651420031  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน