พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวหวานใจ น้อยคำลี  เลขที่สมัคร 651420024  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน