พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภาณุมาศ มุงคุณ  เลขที่สมัคร 651420019  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน