พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพลอยไพลิน คำภูแสน  เลขที่สมัคร 651420016  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน