พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววลัยพร วงค์ศรีทา  เลขที่สมัคร 651420015  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน