พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมนต์มีนา ศรีมุกดา  เลขที่สมัคร 651420012  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน