พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพีรดา วงค์ผาบุตร  เลขที่สมัคร 651420011  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน