พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรุ่งทิพย์ คำเกษ  เลขที่สมัคร 651420008  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน