พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอริสรา โททุมพล  เลขที่สมัคร 651420006  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน