พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมลตรา ลุนจักร  เลขที่สมัคร 651420005  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน