พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวภัคจิรา เสนาพล  เลขที่สมัคร 641312030  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน