พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววรรณธิดา มีนเกษร  เลขที่สมัคร 641311747  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน