พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอาทิตยา ศรีกวดแก้ว  เลขที่สมัคร 641311657  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน