พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศุภณัฐ ไมตรี  เลขที่สมัคร 641311189  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน