พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอาทิตยา นามจันโท  เลขที่สมัคร 641310333  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน