พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอาทิตยา ดีโคตร์  เลขที่สมัคร 641310157  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน