พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปฏิมาพร ศรีผูย  เลขที่สมัคร 641310136  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน