พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสุพจน์ หนูป้อง  เลขที่สมัคร 641310005  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน