พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศุธิตา ชาคำลอด  เลขที่สมัคร 631311798  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน