พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐวุฒิ ปัญญาวัน  เลขที่สมัคร 631311794  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน