พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธนพัฒน์ คุ้มบ้านชาติ  เลขที่สมัคร 631311792  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน