พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณปวร เหล็กสีไทย  เลขที่สมัคร 631311789  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน