พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุวโชค บุระเนตร  เลขที่สมัคร 631311782  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน