พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพิชิตชัย พ่อเพียโคตร์  เลขที่สมัคร 631311772  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน