พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพีรทัต ศรีสำราญ  เลขที่สมัคร 631311768  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน