พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวขวัญตะวัน ไชยโคตร  เลขที่สมัคร 631311751  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน