พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกรรณิการ์ วงค์ษา  เลขที่สมัคร 631311734  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน