พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนลินนิภา ฮังกาสี  เลขที่สมัคร 631311732  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน