พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเจนจิรา ก้อนกั้น  เลขที่สมัคร 631311715  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน