พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายคามินทร์ บุตรสุวรรณ  เลขที่สมัคร 631311708  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน