พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปฏิณญาพร พันสิทธิ์  เลขที่สมัคร 631311704  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน